• Organigrama del centre
 • Horari Educació Infantil
 • Horari Educació Primària
 • Horari Educació Secundària
 • Projecte Educatiu de Centre
 • NOFC

ESCOLA

Som escola valenciana concertada d'una línia que conserva els seu esperit familiar i acollidor, el gust pels detalls, els valors i la bona educació. A la Fundació Privada Divina Providència de Vinaròs acompanyem l’alumnat en el seu creixement humà, físic, intelectual, social i espiritual per a la construcció d’un món millor sent fidels al carisma franciscà.

PRIORITATS

L’ús de la llengua valenciana com a llengua d’aprenentatge i comunicació.

Impuls del projecte educatiu plurilingüe amb el valencià com a eix vertebrador.

La millora de les llengües estrangeres i la seva utilització en matèries no lingüístiques.

La integració de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, etc.

La coordinació entre el professorat de les etapes mitjançant els programes de transició.

El desenvolupament dels objectius i continguts amb les competències bàsiques.

OBJECTIUS

Afavorir l’autonomia i iniciativa pròpia de l’alumnat per tal que puguen resoldre  situacions per ells mateixos.

Desenvolupar el pensament crític a través de la recerca  en diferents fonts d’informació.

Promoure situacions d'interacció entre els alumnes i de transferència, que allò que han aprés a l’escola ho puguen aplicar a fora d’aquest àmbit.

Oferir una educació inclusiva i de qualitat atenent els alumnes amb necessitats educatives especials tot prioritzant i adequant la seva participació en l’entorn ordinari.

La integració de les TIC en el procés d’ensenyament – aprenentatge com a eina fonamental en la societat de la informació.

 

Missió

Desenvolupar una formació cristiana inspirada en el carisma franciscà.

 

 

Visió

Volem ser una institució on les persones aprenguem a conviure en un clima d’amistat i acceptació de la multiculturalitat i la diversitat i amb una oferta educativa de qualitat que potencie les capacitats de les persones i faça una aposta per la innovació, les noves tecnologies i el plurilingüisme per formar persones compromeses amb la societat, l’entorn i que puguen  desenvoldre’s de manera responsable, crítica i autònoma.

 

 

Valors

 • Creativitat: Per a la superació dels reptes de la vida.
 • Fraternitat: Entre tots els sectors de la comunitat educativa amb un tracte amable i relació afectuosa.
 • Solidaritat: Ajuda a les persones més necessitades.
 • Respecte: A la vida, a les persones i a  la natura.
 • Austeritat: Front al consumisme sense mida.
 • Responsabilitat i professionalitat: Dels  membres de la comunitat educativa en la seva tasca diària.
 • Tolerància: En el diàleg i amb les idees dels altres  components de la comunitat educativa.

OFERTA FORMATIVA

 • Objectius generals
 • Com treballem?
 • Activitats complementàries
 • Projectes i altres activitats
 • Objectius generals
 • Com treballem?
 • Activitats complementàries
 • Projectes i altres activitats
 • Objectius generals
 • Com treballem?
 • Activitats complementàries
 • Projectes i altres activitats
 • Orientació
 • Audició i Llenguatge
 • Pedagogia Terapèutica

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.