Protocol d’actuació CoVID-19

ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT DE LA TRANSMISSIÓ I CONTAGI DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES EDUCATIUS que imparteixin ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS EN EL CURS 2020-21

INTRODUCCIÓ

Els centres educatius tenen un paper fonamental en el desenvolupament de la infància i de la societat en general. El dret a l’ educació i el dret a la protecció de la infància han de ser una prioritat en la recuperació després d’una crisi.

En la majoria dels països, l’intent de reduir la circulació de la SARS-CoV-2 i el desenvolupament de l a COVID-19 s’ha basat principalment en mesures per evitar les interaccions socials; en aquest sentit, s’han restringit els moviments dins de l’àmbit nacional i internacional i s’ha procedit a el tancament dels centres educatius.

A més, la pandèmia de COVID-19 ha implicat la necessitat de prendre mesures de prevenció i protecció que han obligat a un replantejament de l’organització de múltiples activitats per poder reprendre-les de manera segura. La recuperació de l’activitat en els centres educatius s’ha d’adaptar en conseqüència a aquestes mesures.

Infància i COVID-19

Tant nens i nenes com a persones adultes poden infectar-se i desenvolupar la malaltia.

A Espanya, segons dades de la Xarxa Nacional de Vigilància epidemiològiques ca, fins al 2020.08.20, un 10,5% de l’total de casos confirmats correspon a població entre 0 i 14 anys, una proporció molt baixa pel que fa a l’total de casos confirmats .

A la Comunitat Valenciana, la distribució dels casos acumulats, en menors de 20 anys, des de l’inici de l’epidèmia pel que fa a l’total ha estat de 1,5% (0 a 3 anys); 4,2% (4-15 anys) i 3% (16-19 anys). És a dir, un 8,3% de l’total de casos.

Amb respecte a la gravetat de l’ quadre clínic, la evidència apunta que els nens, nenes i adolescents tenen menys probabilitat de patir complicacions de la malaltia i que la majoria d’ells presenten un quadre d’infecció lleu o asimptomàtica. A més, encara no hi ha prou evidència científica pel que fa a el paper que te nen els nens i nenes a la transmissió de la malaltia, tot i que en contextos de transmissió comunitària controlada, sembla que tenen una menor capacitat de la mateixa.

1.L’impacte del tancament dels centres educatius en la salut i benestar de l’alumnat

L’evidència demostra que l’educació és un factor clau per assolir millor salut en la vida adulta i, al seu torn, que els escolars que creixen en entorns que tenen cura la seva sal ut arriben millors resultats educatius. Aquesta potent interacció implica que els primers anys de vida són clau per al desenvolupament i l’adquisició d’habilitats, però també per a la salut, el benestar i l’equitat.

Organismes internacionals com UNESCO, UNICEF, l’OMS o l’ONU han posat en relleu el impacte que el tancament de les centres educatius en les oportunitats de creixement i de desenvolupament en nens i nenes i adolescents i en la generació, en conseqüència de desigualtats socials.

En l’actualitat, encara es desconeix de manera precisa l’impacte que el tancament de les escoles té en els nivells de transmissió co comunitària de la COVID-19, encara que l’evidència disponible permet afirmar que el tancament de centres educatius, com a mesura aïllada, té poca probabilitat de ser efectiu per controlar la transmissió. A més, es s’ha observat que quan s’apliquen mesures adequades de prevenció i higiene, les escoles no són espais on es produeixi major propagació que altres entorns de la comunitat, com el laboral o el de lleure.

Es fa necessari, per tant, reprendre l’activitat educativa presencial, però adoptant o na sèrie de mesures de protecció, promoció de la salut i prevenció davant de la COVID-19 que garanteixin que es realitza de la manera més segura possible.

Una volta a l’escola que sigui segura, saludable i sostenible

Donada la situació actual de l’epidèmia, l’important impacte en salut i equitat de el tancament dels centres educatius, la necessitat des del punt de vista de la salut pública de continuar amb algunes mesures de prevenció i control de COVID-19, davant l’i ncertidumbre de l’evolució de la pandèmia, cal actualitzar i adequar el disseny d’una estratègia per a l’inici i desenvolupament de el curs escolar consensuat pels diferents agents implicats.

El començament de l’ curs 2020-2021 ha d’establir les mesures necessàries per complir els objectius educatius i de sociabilitat, que afavoreixin el desenvolupament òptim de la infància i adolescència, pal·liar la bretxa educativa generada, prevenir el fracàs escolar, l’abandonament educatiu primerenc i garantir la equitat, en 1 ambient on la prevenció i control de la pandèmia és bàsic.

Per oferir un entorn escolar segur a l’alumnat i personal dels centres educatius, s’han d’establir una sèrie de mesures de protecció i prevenció i arbitrar mesures de especial protecció per a aquells col·lectius de major vulnerabilitat per COVID- 19, amb la finalitat que es puguin des atropellar les activitats pròpies de el sistema educatiu minimitzant a l’màxim el risc. Per l’adopció d’aquestes mesures es tindran en compte, principalment, les característiques de la població infantil i s’adaptaran en funció de l’edat.

Així mateix, després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, la acollida de l’ alumnat

serà 1 aspecte clau a tenir cura sobre tot per aquells / es amb situacions de major

2. Vulnerabilitat emocional i social, i es tractarà d’evitar que es donin situacions d’estigmatització en relació a COVID-19.

Les mesures aquí contemplades han de ser sostenibles i poder mantenir-se durant tot el temps que sigui necessari per a la prevenció i control de COVID-19.

Aquesta actualització de el document de juliol de 2020, busca oferir un marc comú, adaptat a la realitat present que pugui ser implementat a les circumstàncies de cada centre educatiu en el curs escolar 2020-21.

Propòsit: Reial hissar recomanacions en relació a les mesures de protecció i prevenció davant de la SARS-CoV-2 per als centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021, tant en la seva activitat educativa com en els seus serveis complementari s (menjador i transport escolar).

Les mesures es refereixen a la comunitat educativa en general, si bé les actuacions més específiques sobre els i les professionals que desenvolupen la seva activitat al centre educatiu han de ser consultades a través dels respectius serveis de prevenció de riscos laborals.

objectiu

Crear entorns escolars saludables i segurs en el amb text de la pandèmia per COVID-19, a través de l’ aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents etapes educatives.

Principis bàsics de prevenció: el coneixement de les principis bàsics de prevenció i la posada en pràctica de mesures coherents en els centres educatius contribuirà al fet que la comunitat escolar (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, mares, pares i tutors i tutores legals ) desenvolupin la seva activitat c ontribuyendo a frenar la transmissió de virus SARS-CoV-2.

Principis bàsics i mesures de funcionament:

A. Informació sobre la SARS-CoV-2 i la COVID-19      

B. Limitació o control de l’contacte interpersonal. La limitació de l’contacte físic es mantindrà:      

– po possibilitant una distància interpersonal de 1,5 metres;         

– mitjançant el ús de mascareta higiènica o quirúrgica a totes les persones que treballen al centre educatiu i en l’alumnat de 6 i més anys.         

– i / o conformant grups de convivència estable (GCE).         

C. Mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria (esternudar i tossir en la flexura de el colze, així com la utilització de mocadors de paper) són mesures bàsiques per evitar la transmissió.      

D. Neteja i ventilació. La neteja i desinfecció d’aules, espais comuns i instal·lacions i la ventilació freqüent de les espais de convivència seran objecte d’especial atenció.      

E. Gestió de casos. La protocol·lització per a un adequat i d’hora maneig d’una situació de sospita o aparició d’un cas. (Veure document: Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana dura nt el curs 2020-21 ).      

F. Prevenció de l’estigma o discriminació en relació amb la COVID-19.      

G. Atenció a la salut emocional a les aules.      

H. Mesures específiques per a l’Educació Especial i per a l’Educació Infantil de primer cicle.     

§§

 • Davant de qualsevol problema de salut i el seu maneig totes les persones de la comunitat escolar han de mantenir informades i adoptar les mesures de prevenció individuals i col·lectives recomanades. El coneixem ent i la actuació coherent són sens dubte bones aliades per mitigar la propagació de la COVID-19 i reduir les possibilitats de contagi a la comunitat.

És important que les persones puguin comprendre què succeeix i el paper que els pertoca en aquestes circumstàncies, tant per protegir-se com per protegir els altres.

 • Es dissenyaran i implementaran activitats d’informació i formació sobre la COVID- 19 i les mesures de protecció, prevenció i promoció de salut a l’alumnat. Es divulgarà la informació necessària a tota la comunitat educativa, incloses les famílies.
 • El s continguts bàsics d’aquestes accions han d’abordar: els símptomes de la malaltia, com actuar davant l’aparició de símptomes, mesures de distància interpersonal, higiene de mans i altres mesures de prevenció personal, ús adequat de màscara, interacció ció entre els éssers humans i el entorn, foment de la coresponsabilitat a la salut pròpia i la de les altres i la prevenció de l’ estigma.
 • Es realitzarà un recordatori a l’inici del matí sobre les mesures bàsiques fins que les noves rutines siguin assumides per la comunitat escolar. L’alumnat rebrà educació per a la salut per possibilitar una correcta higiene de mans i higiene respira tòria i l’ús adequat de la mascareta.
 • Es demanarà a les famílies la seva implicació apel·lant a la seva responsabilitat per evitar que els i les menors acudeixin als centres educatius quan presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o hagin tingut contacte és tros amb un cas sospitós o confirmat.

4

L’IVAP posa a disposició un recurs formatiu elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Personal Propi de la Generalitat sobre les mesures de prevenció davant el c ontagio pel SARS-CoV-2:

Curs de Prevenció de Riscos laborals. Mesures de prevenció davant el contagi per SARS-CoV-2 per al personal empleat públic de la Generalitat Valenciana http://www.ivap.gva.es/documents/167184957/169649658/Medidas+de+prevenci%C3%B3+davant+al+contagi+per+el+SARS-CoV-2/e881245a-f744-4a84-abd2-e35d3d8f7ab3

Pregunt es i respostes sobre el nou coronavirus (COVID-19). Ministeri de Sanitat https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documents/2020_08_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

Quan no s’ha d’acudir a l’escola?

No podran accedir a el centre educatiu el alumnat, professorat i altres profes ionales que es trobin en alguna de les següents circumstàncies:

• En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.

• Situació d’aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.

• Estar a l’espera de l’resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.

• Estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada d’COVID-19 o amb símptomes compatibles.

Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb infecció per SARS-CoV-2, quan presenti infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també pot haver disminució de l’gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

(Aquests són els símptomes que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però poden ser sotmesos a canvis.)

En aquesta circumstància s’haurà contacta r amb el centre de salut (figura a la targeta SIP) que li pertanyi i / o mitjançant l’App GVA coronavirus per a mòbils . També es pot demanar consulta amb el seu professional sanitari de referència a través de citaweb : [ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html ].

Consells per a l’aïllament en casos lleus o en investigació. Generalitat Valenciana http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?T=1585653453190

Treballadors i treballadores vulnerables

• Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facin més vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió, embarassades) podran tornar a la feina sempre que la seva condició clínica i Sté controlada i mantenint les mesures de protecció de forma rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals serà el que avaluï l’existència de treballadors / es especialment sensibles a la infecció per coronavirus i d’emetre un informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries.

Què passa amb els escolars que presenten condicions especials de salut?

 • L’alumnat que presenti condicions de salut que li faci més vulnerable a la COV ID-19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir a el centre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i així ho permeti, mantenint mesures de protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir-hi.

Mesures organitzatives en el centre educatiu per al manteniment de l distanciament interpersonal

 • De forma general, es mantindrà una distància interpersonal de al menys 1,5 metres a les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.
 • Els centres educatius han de promoure que les reunions de coordinació i aquelles altres activitats no lectives entre els professionals que siguin possibles, es realitzin de forma telemàtica.
 • Es fomentarà, per tal de limitar els contactes, el transport actiu (desplaçament a peu o amb bicicleta) a el centre educatiu, per a això es promocionaran en col·laboració amb els ajuntaments, rutes segures i es facilitaran aparcaments de bicicletes. Les mesures a seguir per al servei complementari de l’ transport és colar col·lectiu es reflecteixen en l’apartat 4.

Entrades i sortides a el centre educatiu .

 • Sempre que sigui possible s’han d’establir zones d’entrada i sortida a l’recinte educatiu diferenciades. A més, es deuen programar entrades i sortides esglaonades per evit ar aglomeracions.
 • Per als i les menors acompanyats de familiars pot resultar d’interès pràctic, assenyalar 01:00 distància a 2 o més metres d’l’ accés a l’ recinte, des de on poder deixar els nens i nenes perquè accedeixin de forma autònoma a el centre. Si cal s’organitzaran cues amb senyalització de la distància interpersonal recomanada.

Desplaçaments pel centre educatiu .

 • Es reduirà a l’mínim els desplaçaments de grups d’escolars pel centre facilitant en la mesura possible que sigui el professorat el que acudeixi a l’aula de referència o realitzi les seves sessions de forma telemàtica. Les aules / matèria, laboratoris, etc …, només s’utilitzaran en els casos en què es consideri imprescindible. Quan s’utilitzin hauran de ser objecte de neteja i desinfecció abans que entri el següent grup de alumnes.
 • El trànsit d’alumnat per l’interior de l’edifici i escales es farà de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat. Es recomana assenyalar línies de separació en el centre dels passadissos i indicar la conveniència de circular sempre per la zona indicada per a cada direcció ( “carril o camí dret”). Es procedirà de la mateixa manera a les escales i s’indicarà la recomanació, en el possible, de no tocar els passamans o baranes. A les escales es pot recomanar deixar una distància de quatre graons entre persones que pugen o baixen.
 • Els ascensors en els centres educatius seran utilitzats de forma individual, únicament per persones amb mobilitat reduïda i, si fos necessari, per 1 persona acompanyant. La persona que manipuli el s botons es netejarà les mans abans i després del seu ús, utilitzarà mascareta i la seva disposició en l’espai interior serà la que permeti la major distància de separació
 • Es procurarà l’accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la d istancia de seguretat (1,5 metres) entre l’alumnat assistent. Es recomana prioritzar, sempre que sigui possible, l’ ús dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives i de lleure.

Coordinació i reorganització dels espais i grups educatius de centre .

 • La direcció dels centres educatius designarà una persona responsable per als aspectes relacionats amb COVID ( Responsable COVID-19 al centre educatiu ) que ha d’estar f amiliarizada amb tots els documents relacionats amb centres educatius i COVID-19 vigents. Aquesta persona actuarà com a interlocutora amb els serveis sanitaris a requeriment de la unitat de salut pública corresponent o per pròpia iniciativa quan s’hagi de consultar algun assumpte i ha de conèixer els mecanismes de comunicació eficaç establerts en el document: Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-21 .
 • La si tuació generada per la crisi derivada de la Covid-19 fa necessari establir una organització extraordinària de la confecció de grups d’alumnat com a conseqüència de la necessitat d’adaptar-la a les mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut enfront de la Covid-19. Entre aquestes mesures s’inclou la possibilitat de constituir grups de convivència estable (GCE) per a l’alumnat de menor edat, atès que és l’opció que millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels cas s de contagis que es puguin produir i, a l’ mateix temps, permet que les nenes i els nens d’aquestes edats puguin socialitzar i jugar entre ells, ja que és impossible, a més de contraproduent, que en aquestes edats s’intenti que estiguin al centre ma nteniendo tot el temps la distància interpersonal d’1 , 5 m.
 • A les aules es calcularà la distància entre llocs escolars i es reorganitzaran els espais de manera que l’alumnat compti amb una separació de al menys 1,5 metres entre persones. En qualsevol cas, la disposició de l’alumnat evitarà en la mesura possible el encarament dels i les escolars.
 • En Educació Infantil i en primer cicle d’Educació Primària, l’organització de l’alumnat s’establirà en grups de convivència estable (GCE) , en l’àmbit no s’aplicaran criteris de limitació de distància. Es ha de garantir la estanquitat de l’ GCM en totes les activitats que es realitzen dins de el centre educatiu.

Per Educació Infantil els GCM tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de fins a tres nivells educatius.

En 1r i 2n curs d’Educació Primària aquests grups tindran un màxim de

20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de dos nivells educatius consecutius.

 • En els cursos de 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària, els centres podran adoptar la seva organització mitjançant grups de convivència estable (GCE) de l’alumnat o mitjançant grups en els que s’ha de respectar la distància mínima interpersonal de seguretat de 1,5 metres.

– L’organització dels cursos configurats com GCE tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de dos nivells educatius consecutius.         

– L’organització dels cursos no configurats com GCE es conformarà respectant la distància mínima interpersonal de 1,5 m. Els centres utilitzaran les aules / espais més grans per ubicar aquests grups i s’ajustessin el nombre màxim d’alumnat que cap en cad a grup. En aquest cas el aforament (nombre de persones que poden estar en una sala) es determinarà dividint la superfície de l’aula (m 2 ) per 2,25.         

 • Les persones membres dels grups de convivència estable podran socialitzar i jugar entre si sense tenir que man tenir la distància interpersonal de forma estricta. Aquests GCM hauran d’evitar la interacció amb altres grups de centre educatiu, limitant a l’màxim el nombre de contactes. El personal docent i no docent que no formi part del grup de convivència estable i interaccioni amb ell ha de portar mascareta hig iénica i mantindrà la distància interpersonal.
 • En les activitats que es realitzen en el centre educatiu que comportin la barreja d’alumnat de diferents grups (tant si provenen de grups de convivència estable com no) hi haurà que garantir la disten cia interpersonal de a l’ menys 1,5 m.
 • En aquells centres que no disposin dels espais necessaris per ubicar a tots els grups d’ alumnat que tingui que configurar o quan el centre consideri que és la millor opció per al funcionament de centre i per a l’atenció adequada al seu alumnat, es podrà flexibilitzar el màxim de 20 alumnes dels GCM, podent arribar, excepcionalment, fins a 25.
 • El personal educador d’ Educació Especial i el personal fisioterapeuta podrà atendre més d’un nen o nena de diferents grups al centre. En tot cas, hauran de ser els serveis de prevenció de riscos laborals els que determinin quin tipus de mesures de seguretat (EPI) han d’usar els treballadors i les treballadores en cada c ircunstancia. En general es recomana utilitzar roba / bata que pugui ser rentada diàriament a temperatura de 60 ° i es extremar les mesures higièniques de rentat de mans després canvi de bolquer, neteja de secrecions, etc.

• Durant el desenvolupament de l’ àrea de educ ació física i en les activitats extraescolars realitzades en el recinte escolar, es promourà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, aquelles modalitats esportives d’equip i / o de contacte que formin part de l’currículum es r ealizaran a l’ aire lliure i extremant les mesures de seguretat i higiene establertes. Les activitats d’educació física es realitzaran, en el possible, a l’aire lliure i extremant les mesures de prevenció establertes: mantenir la distància de seguretat, l rentar- freqüent de mans, evitar tocar-se la cara, ulls i nas, etiqueta respiratòria a l’tossir o esternudar i ús de mascareta. en aquells casos en què l’esforç físic sigui d’intensitat es permetrà realitzar l’activitat sense l’ús de la mascareta.

Zones comuns

 • Prioritzar , en el possible, la utilització de les espais a l’ aire lliure per a la realització d’activitats educatives i de lleure
 • Per tal de mantenir les mesures de distanciament al pati o esbarjo es procurarà:

– escalonar els horaris de descans         

– ús de mascaretes com a mesura de protecció en majors de 6 anys         

– garantir que es respectar te la distància de seguretat a la sortida i retorn a l’aula         

– senyalitzar la distribució de l’alumnat per sectors.         

– reforçar la vigilància a l’hora de pati per garantir l’atenció adequada a l’ alumnat.         

– en l’ús de l’pati per part dels grups de convivència estable, s’ha de garantir que entre ells hi hagi suficient distància per evitar el contacte entre els diferents GCM .         

– si les condicions climatològiques no permeten accedir a pati exterior i el centre no disposa d’espais alternatius, l’alumnat romandrà a la seva aula sota la vigilància, preferentment, de l’últim professor o professora amb el qual ha estat. En tot cas cal procurar mantenir l’aula ventilada durant el esbarjo.         

 • Verificar que la distància de seguretat estigui garantida en totes les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) bé mitjançant disminució de l’ aforament bé mitjançant accés escalonat. Així mateix, en biblioteques, sala d’informàtica, sales de descans, de trobada, reunions, tallers i acollida, també ha de ser contemplada aquesta mesura.

Interaccions amb persones externes a l’organització de centre educatiu .

 • Es reduirà el nombre d’i nteracciones amb personal aliè a l’organització i visites a centre d’altres professionals llevat del que estrictament imprescindible. En cas necessari es facilitarà que l’acció pugui desenvolupar-se de forma telemàtica. S’evitaran gestos d’afecte o talls ía social amb els usuaris i les usuàries que suposin contacte físic, inclòs el donar la mà.
 • Durant el període d’incorporació progressiva al centre de el nou alumnat d’Educació Infantil, no estarà permesa la participació i la col·laboració d i les famílies dins de l’ aula.
 • Si determinat alumnat de centre amb necessitat específica de suport educatiu disposa d’ 1 persona assistent personal reconeguda per la Conselleria d’ Igualtat i Polítiques Inclusives, o rep col·laboració de personal de la Fundació ONCE o d’ una altra Fundació o Associació externa a el centre, aquest personal, només tindrà contacte directe amb el alumnat a l’ qual assisteix, utilitzarà mascareta higiènica, i haurà de mantenir amb la resta de l’alumnat la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.
 • La comunicació amb les famílies i / o responsables legals de l’alumnat o d’aquests amb el professorat o equip directiu es realitzarà de forma preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el m axim de gestions pugui realitzar-se de forma telemàtica .

Activitats extraescolars i complementàries i serveis complementaris de transport escolar col·lectiu i menjadors escolars.

5.1. Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries ( ” escola matinera ” i activitats al centre i fora de centre). De manera general es mantindran les següents mesures de protecció, prevenció i protecció:    

• El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars de el curs 2020- 2021 s’ajustarà a l’evolució de la pandèmia Covid-19.         

• Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es pugui garantir la distància mínima interpersonal d’1 , 5 metres, i que, a més, es disposi d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi , es pugui fer la traçabilitat sobre les persones que es deurien aïllar.         

• Pel que fa a l’ús de màscares s’estarà al que disposa l’apartat 6 d’aquest protocol.         

• Els esdeveniments esportius o celebracions que tinguin lloc en els centres educatius es realitzaran sense assistència de públic.         

5.2. Protocol per al servei de transport escolar col·lectiu. De manera general es mantindran les següents mesures de protecció i prevenció:     

• Ús de màscares . En el transport escolar col·lectiu serà obligatori l’ús de mascareta a partir de 6 anys d’edat, sense perjudici de les exempcions previstes en l’ordenament jurídic. Es recomana que el servei de transport, en coordinació de centre educatiu, disposi de màscares per proporcionar-a l’alumnat en cas necessari (oblit, deteriorament, caiguda a terra, etc.).         

• No serà obligatori en els següents supòsits:         

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta   

b) Persones en què l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut debidament i justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 

c) Causa de força major o situació de necessitat 

En aquests supòsits es poden habilitar les primeres files de el vehicle per a aquests usuaris, mantenir la distància de seguretat entre seients o facilitar qualsevol altre mecanisme que resulti viable (mampares i altres).

 • Assignació de seients. S’assignarà i s’organitzarà la distribució de l’alumnat dins de l’ transport, limitant les interaccions físiques, prestant especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat. L’assignació de seients es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de la persona acompanyant de el servei i es mantindrà durant tot el curs acadèmic, va salvar o que, en base a la situació epidemiològica, les autoritats sanitàries determinin un ús més restrictiu de la mateixa. L’alumnat usuari de transport esperarà a les parades, mantenint la distància física i en ordre per accedir al vehicle en fila i per la porta de davant. Es reservarà el inici de la cua a les persones que ocupessin els seients de darrere. La baixada es farà en l’ordre invers, sense aglomeracions i evitant contactes.

S’hauran coordinar els horaris de les rutes i centres escolars, per optimitzar el temps en les entrades i sortides de centre.

 • Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles. Els alumnes i les alumnes, abans de pujar i baixar de el vehicle, deure án desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic . L’empresa haurà de disposar d’gel hidroalcohòlic , en coordinació amb el centre educatiu, i serà l’encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció de l’vehi cul, entre torns o rutes, seguint la normativa vigent quant al ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.

En el supòsit que s’hagi notificat algun cas de COVID-19 en una persona usuària de l’servei, l’empresa haurà d’aplicar les mesures de desinfecció, segons normativa vigent.

Protocol per al servei de menjador escolar.

 • Abans de procedir a la c omida s’ha de realitzar un correcte rentat de mans amb aigua i sabó . Aquesta maniobra s’haurà de repetir a la finalització de la mateixa. Tenint en compte que el rentat de mans és la maniobra més important de prevenció. A més, es posarà a disposició de l’a lumnado, dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, per si fos necessari.
 • El personal de menjador ha de recordar, reforçar i supervisar el missatge de no compartir alim ents, estris, ni begudes .
 • En el menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre les normes per als usuaris i les usuàries i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria, rentat de mans, distanciament i ús de mascaretes).
 • S’assignaran llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat i es garantirà l’estanquitat en el cas dels grups de convivència estable. Quan en el mateix torn de menjador participi més d’un grup de convivència estable hauran de mantenir una distància de al menys 1,5 m entre els grups.

L’hora de dinar suposa diferents reptes, atès que les màscares no es poden usar mentre es menja i els menjadors de molts centres solen estar molt concorreguts.

Per a això es proposa:

– Utilització de l’menjador escolar . En general, s’organitzarà l’espai de l’menjador i els horaris de tal manera que es possibiliti el compliment de la distància interpersonal de 1,5 m, excepte en el cas d’pertanyents a un mateix grup de convivència estab li.

En la mesura del possible, es marcaran i / o es senyalitzaran circuits d’entrada i sortida i llocs d’espera previs a el servei. Serà obligatori portar mascareta en els circuits d’entrada i sortida de l’menjador o en els boja els on es coma.

Al menjador escolar, s’han de mantenir safates cobertes que seran recollides pels i les comensals sota la supervisió d’un / a monitor / a. Si no estan cobertes, les safates seran dispensades i recollides per una única persona.

 • En qualsevol cas, s’han de diferenciar clarament les safates que tenen com a destinació comensals amb al·lèrgia i intolerància alimentària. Aquestes hauran de ser etiquetades clarament indicant el contingut de les substàncies que provoquen al·lèrgies o intoleràncies ia qui van destinades.
 • Si l’elaboració i / o servei de menjars està a càrrec d’una empresa aliena a el centre, com un servei de càtering o una cuina d’un bar o restaurant, en les especificacions de les nous contractes es tindran que fer referència a que s’han de prendre les mesures de prevenció establertes en el document ” mesures per a la reducció de l’contagi pel coronavirus SARS-CoV-2. Serveis de restauració. Directrius i recomanacions “.

Neteja i ventilació al menjador escolar

 • Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació de el centre posant especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.
 • Es tindrà que fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.
 • Pel que fa a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais de centre, abans, després de cada torn i a l’ acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible.

Monitors i monitores de menjador escolar

El personal monitor de menjador escolar podrà atendre, amb caràcter general, a més d’un grup de convivència estable, sempre que es garanteixi la distància mínima interpersonal (1,5 metres) entre ells. En és tos casos, atès que s’atén a diversos grups estables de convivència, el personal monitor de menjador escolar haurà de fer ús de mascareta. En qualsevol cas, el monitor o la monitora de menjador escolar hauran de fer servir mascareta amb caràcter obligator io.

– Utilització de les pròpies aules per menjar , mantenint l’estructura dels grups de convivència estable a Educació Infantil i Primària. Per a això es garantirà les condicions higièniques de les aules que proporcionin la seguretat alimentària adequada. El menjar calent se servirà mitjançant la utilització de carros calents amb safates o servint-se amb la menor antelació possible al seu consum.

Per a això cada classe, en el possible, hauria de tenir el seu propi carret amb tots els estris: pla tos, gerres i safates per servir el menjar.

El temps de menjador escolar pot ser una oportunitat educativa inclosa en la formació de l’alumnat, podent involucrar-los en la preparació de l’espai per menjar, l’assumpció de les normes d’higiene (ús de davantals, màscares i gorra, rentat de mans i ús de gel desinfectant) per a la preparació de l’servei del menjar, l’acte alimentari i la recollida posterior i mesures higièniques posteriors.

Ús de màscares

 • Es estarà al que disposa l’apartat 1.3 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, de l’ Consell , sobre mesures de prevenció davant el Covid-19 (DOGV18 / 07/2020).
 • L’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com al seu ús adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part de l’envà nasal fins a la barbeta incloeu a. No es permet l’ús de mascareta amb vàlvula exhaladora.
 • Segons les diferents etapes educatives s’han de tenir en compte diferents consideracions:

– Alumnat:         

 • Educació infantil : la mascareta no és obligatòria.
 • Educació Primària : el ús de mascareta és obligatori en majors de 6 anys independentment de la forma en què es s’organitzin les aules ( GCE o grups organitzats amb distància de 1,5 m)
 • A partir d’ Educació Secundària : ús obligatori de mascareta.
 • Al transport escolar col·lectiu seu ús és recomanable per als i les majors de 3 anys i obligatori a partir dels 6 anys.

– Professorat :         

 • Educació Infantil i Primària : de forma general, per al tutor / a, ús obligatori de mascareta quan estigui amb el grup o de convivència estable i fora de l’ grup.

De Educació Secundària en endavant: obligatòria i mantenint la distància interpersonal de al menys 1,5 metres.

La resta de professionals , requerirà ús obligatori de màscara.

 • El centre comptarà amb màscares quirúrgiques per utilitzar en el cas que algú iniciï símptomes, mentre s’activa el seu aïllament i aplicació de protocol de gestió de casos A més comptarà amb mascaretes higièniques per al professorat i, en cas de necessitat, pa ra l’alumnat (oblit, deteriorament o altres contingències ) .i mascaretes FFP2 sense vàlvula per contingències en l’ espai COVID-19.
 • En general, no serà recomanable el seu ús en: menors de 3 anys (contraindicat en menors de 2 anys per risc d’asfíxia), persones amb dificultat respiratòria que pugui veure agreujada per l’ús de mascareta, persones amb discapacitat o amb

situació de dependència que l és impedeixi ser autònomes per a llevar-se la màscara, persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització, quan es desenvolupin activitats que dificultin o impedeixin la utilització de màscares i quan les persones estiguin sol es.

“Recomanacions per a l’ús de mascaretes”

Infografia Generalitat Valenciana

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/AF+FLYER+ONLINE+SANITAT+CAT.pdf/22735ebe-ee00-06d6-3b98-7320d46a4c6?t=1587318400280

“Com utilitzar una mascareta de forma segura. Què has de fer. “

Vídeo Ministeri de Sanitat: Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI

“Ús de màscares higièniques en població general”

Infografia de el Ministeri de Sanitat

https://www.mscbs.gob.es/professionals/SalutPública/ccayes/alertasActual/nCov-Xina/documents/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf

Les principals mesures de prevenció personal que s’han de fer de manera adequada i divulgar de manera activa en la comunitat escolar davant COVID-19 i altres infeccions respiratòries són les següents:

– Es realitzarà una higiene de mans de forma freqüent i meticulosa, durant al menys 40 segons amb aigua i sabó de forma preferent . Aquesta és la mesura més recomanable i en la qual educativament s’ha de transmetre de forma important tant per la seva eficàcia en la present situació com per suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant. Si no és possible el rentat correcte de mans o de forma complementària, es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic .         

– La higiene de mans s i realitzarà, al menys, a l’entrada i sortida de el centre educatiu, abans i després de pati, de menjar i sempre després d’anar a la neteja, i en tot cas un mínim de cinc vegades a l’ dia.         

Atenció: S’ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohólico no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó .

S’assegurarà en tots els lavabos, per al correcte rentat de mans, aigua, sabó i paper per l’ assecat de mans, per que la neteja de mans pugui realitzar-se de manera freqüent i accessible. Així com la disposició en diferents punts de l’ centre de gels hidroalcohòlics per la desinfecció.

Per a cada un dels casos anteriors (zona de rentat de mans i dispensadors d’hidrogel) es inform arà mitjançant cartells indicadors la tècnica correcta d’aquestes mesures (infografies de web de Ministeri o de Conselleria de Sanitat).

És molt important designar una persona al centre encarregada de la supervisió, per a la protecció dels menors, tant dels elements d’higiene als lavabos, com de l’hidrogel.

– Evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta , ja que les mans faciliten la transmissió de l’ SARS-CoV-2. Mantenir, sempre que sigui possible les portes obertes mitjançant falques i altres sistemes per evitar el contacte de les mans amb les manetes i poms.         

A l’ tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb la flexura de el colze .

– Per eliminar secrecions respiratòries es faran servir mocadors d’un sol ús , d’un sol ús, que han de tirar-se després del mateix a una paperera amb bossa i, a poder ser, amb tapa i pedal.         

Cartell “Com rentar-se les mans”. Cartell de l’OMS. Disponible a: https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf

Veure exemple d’infografia de el Ministeri de Sanitat: “Com he rentar-me les mans?”

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg

Cartell “Com desinfectar-se les mans.” Car tel de l’OMS. Disponible a: https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1

Veure informació de SPRL de Generalita t Valenciana: Com desinfectar-se les mans ?: http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_+Higiene+de+manos_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775

Cada centre ha de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les seves característiques i horaris.

1. Neteja i desinfecció d’instal·lacions (freqüència, superfícies a desinfectar, etc.)       

Mantenir un ambient et sa a les instal·lacions

• Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions de el centre, al menys durant 10 – 15 minuts a l’inici i al final de la jornada, durant l’esbarjo, i sempre que sigui possible entre classes, mantenint-se les finestres obertes, tothom o el temps que sigui possible .      

• Reforçar la neteja de les filtres de l’aire i augmentar la ventilació de les sistemes de climatització. No es recomana la utilització de ventiladors.      

Neteja de les instal·lacions

• Arbitrar la neteja i desinfecció de les instal·lacions a l’almenys, una vegada a el dia, s’intensificarà la neteja, en especial en els banys i en les superfícies de major ús.      

• Es posarà especial èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules de ús comú (biblioteques, etc.), telèfons, ratolins de ordinador i altres estris de ús compartit.      

• Els aplics de les llums, botons d’ascensors, baranes i passamans seran també objecte d’atenció i neteja, a més de recomanar en el possible, la deguda precaució a l’ utilitzar-los.      

• Per això poden utilitzar-se detergents habituals o lleixiu de ús domèstic diluïda en aigua, extremant les mesures de protecció de el personal de neteja als agents químics. Aquests virus s’inactiven després de pocs minuts de contacte amb desinfectants comuns com la dilució acabada de preparar de lleixiu (concentració de clor 1 g / L, pr eparado amb dilució 1:50 d’un lleixiu de concentració 40-50 g / L). Es poden utilitzar els virucides autoritzats. [Veure document Ministeri de Sanitat https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-Xina/documents/Listado_virucidas.pdf    

Neteja de la roba

• En cas de fer servir roba específica per a les activitats en el centre docent (pitets, bates i altres) es recomana la seva neteja diària.   

• Un cop usada ha de manipular el menys possible, ser suaument enrotllada i portar directament a la rentadora o col·locar en una bossa per al seu trasllat a el lloc de rentat. S’ha de rentar a una temperatura de, al menys, 60 ° C durant 30 minuts o amb qualsevol o tre mètode que garanteixi la correcta higienització.   

 • La direcció dels centres educatius designarà un Res responsable COVID-19 al centre educatiu, que tindrà les funcions de:

– Vetllar pel compliment de les normes establertes en els centres educatius per a la protecció i prevenció en el referent a COVID-19.         

– La coordinació i comunicació amb el centre d i salut d’atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l’ alumnat.         

– Contacte amb la família o tutor / a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita i perquè vagin a recollir a l’alumne o alumna.         

 • Tots els centres educatius tindran habilitat un ” espai COVID-19 ” separat, d’ús individual, per possibilitar a l’ aïllament de qualsevol persona que iniciï símptomes compatibles amb COVID-19 i estigui a la espera de la seva trasllat i informació a la família.
 • Est a sala tindrà bona ventilació, es procurarà que en aquest espai hi hagi el mínim material possible i s’hagin retirat tots els objectes que puguin dificultar després una bona neteja. Tot el material de protecció haurà de disposar dins d’una caixa és tanca: mascaretes quirúrgiques per a l’alumnat i les persones adultes i, per si l’alumne o l’alumna no es pot posar una mascareta quirúrgica, màscares de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates sol ús. A més disposarà d’una paperera amb bossa i si pot ser amb tapa i pedal.
 • Es considera que un / a escolar pot ser cas sospitós d’infecció per SARS- COV-2, segons la definició de l’Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció respirator ia aguda d’aparició sobtada que presenta els següents símptomes:

– Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’ aire.         

– En alguns casos també pot haver disminució de l’gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors muscu lars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.         

(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però poden ser sotmesos a canvis.)

 • En el supòsit de sospita , per iniciar símptomes al centre, es col·locarà una masc Arilla quirúrgica sempre que tingui 6 o més anys. La persona adulta, llevat que sigui persona vulnerable, que hi hagi detectat el cas serà qui es quedi amb l’alumne o l’alumna, fins que un familiar o tutor / a li vagi a recollir. S’evitarà que altres persona s adultes de centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne o l’alumna, per evitar possibles contagis.
 • Se li conduirà a l’espai “COVID-19”, es comunicarà a la direcció de centre i es contactarà amb la família qui activessin el circuit d ‘aten ció sanitària, contactant amb el seu centre de salut d’atenció primària de referència i se seguiran les seves instruccions. La marxa de l’alumne o l’alumna de el centre escolar es procurarà que es faci en vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.
 • En cas que sigui una persona que ocupa el seu treball en el centre educatiu es posarà en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i se seguiran les seves instruccions.
 • El centre es posarà a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a facilitar la informació que es requereixi per organitzar la gestió adequada de possibles casos i l’estudi i seguiment de contactes.
 • Des i l Centre de Salut Pública s’establirà un protocol d’actuació que indiqui les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot, o augment de la transmissió comunitària.
 • Salut Pública serà l’encarregada de la identificació i seguiment de l us contactes segons el protocol de vigilància i control corresponent.

L’estigma o discriminació específica de persones que han patit COVID-19, està associat a la manca de coneixement sobre com es propaga la malaltia i la por a la malaltia. No obstant això, cap persona ni grup de persones és més propens at ransmitir COVID-19 que d’altres. S’ha de tenir cura de manera especial les situacions de major vulnerabilitat emocional i social que hagin pogut haver a conseqüència de la pandèmia.

L’estigma també ocorre després que una persona s’hagi recupereu o de l’COVID-19 o hagi estat donada d’alta de l’àrea d’aïllament a la llar o quarantena, danya la salut i el benestar de tota la comunitat educativa, de manera que la formació i informació és la millor manera de lluitar contra ell, destruint estereotips pe rjudiciales mitjançant l’educació per a salut:

– Informar adequadament a cada etapa escolar sobre el Coronavirus i les mesures de prevenció.         

– Escoltant les preocupacions i temors de les nenes i nens, acceptant-les com a expressió de les pors comprensibles i oferint informació fefaent sobre mecanismes de transmissió i resolució després de la quarantena.         

Especialment durant els primers dies de retorn a l’escola, però també en endavant, es recomana establir un espai obert per parlar sobre la pandèmia, animant a expressar els dubtes, temors i tota classe d’emocions i Sentim ents que es vagin suscitant. Aquest espai d’acollida i comprensió fomentarà la confiança i seguretat, a el temps que disminuirà els nivells d’estrès.

Amb això, no només estarem atenent a la salut emocional sinó que, a l’disminuir l’estrès i els meu EDOs, actuarem contra la possible aparició de comportaments estigmatitzadors.

En funció de l’edat, podem establir diverses pautes per abordar aquest espai per a la ventilació emocional que queden recollides en la publicació: Missatges i accions importants per a prevenció i el control de l’COVID19 a les escoles.

Es recomien dóna introduir l’alfabetització mediàtica per facilitar als nens i nenes en l’esperit crític davant la informació que ofereixen els mitjans de comunicació o la formació de rumors i notícies falses, com a mecanisme per la seva propi empoderament i el maneig de l’ estigma. Per això recomanem la utilització dels materials de la Center of Mitjana Literacy de la UNESCO.

Tant en Educació especial com a l’ primer cicle d’ Educació Infantil, es aplicar les mesures contemplades organitzant grups de convivència estable formats pel respectiu alumnat i professorat i limitant la interacció entre grups.

No obstant això es plantegen algunes mesures addicionals per a cada un d’aquests àmbits:

Educació Especial

 • Organització dels grups en els centres d’Educació Especial

 Els centres d’educació especial s’organitzaran per tutories i més, hauran que crear «nuclis de convivència» per etapes o segons el criteri que estableixi la direcció de cada centre. L’alumnat d’un mateix nucli de convivència podrà compartir: act ividades en grup, pati, menjador, etc. El nombre total d’alumnes i alumnes per «nucli de convivència» serà, aproximadament, de 20 persones.       

 Els centres que compten amb més d’un o d’una fisioterapeuta assignar a cada professional alumnat d’un mateix «nucli de convivència». En els centres que compten amb un / a únic fisioterapeuta, aquest atendrà a tot l’alumnat designat. El personal educador d’educació especial compartit amb diversos grups realitzarà les seves funcions de manera fixa en els agrupament tos que es determini, d’un mateix       

«Nucli de convivència».

 Els i les mestres de Pedagogia Terapèutica de suport i els i les mestres d’Audició i Llenguatge realitzaran la seva intervenció sempre amb l’alumnat de el mateix «nucli de convivència».       

 Les unitats i specíficas d’Educació Especial en centres ordinaris es configuraran com 1 grup de convivència estable i serà atès per personal específic que està adscrit a les esmentades unitats. Si l’equip educatiu ho considera adient, podrà determinar si l’alumnat d’aquestes unitats forma part de el grup estable de la unitat específica o, si és el cas, de el grup estable d l’aula ordinària, tenint en compte els recursos personals de què disposen. En el cas de les unitats específiques ubicades en IES, l’alumnat sí que podrà interactuar amb el grup de referència sempre que es respecti la distància mínima interpersonal de 1,5 metres i l’ ús de mascareta si és possible.       

 • Limitació de contactes

 Es organitzarà la entrada i sortida de manera que 1 membre de l’ personal acompanyarà a cada alumne / a la seva aula de referència, si no és autònom / a per anar sol / a.       

 S’assignarà un lavabo per cada 1-2 grups, si és possible. Si no, s’intensificarà la neteja i desinfecció.       

 Quan es vagin a produir desplaçaments pel centre educatiu, es comptarà amb un horari i organització que possibilitin que els grups no coin quen alhora en els desplaçaments.       

 • Mesures de prevenció personal

 Es recomana intensificar la higiene de mans (amb aigua i sabó) assegurant els següents moments: a l’arribar a el centre educatiu, després esternudar o mocar, a l’canviar d’espai o d’activitat, abans i després de dinar, després d’anar a l’bany i sempre que hi hagi brutícia visible.       

 Es recomana evitar la utilització de gel hidroalcohólico en nens / es que es fiquen les mans freqüentment a la boca. Tenir precaució de no deixar-lo acces ible sense supervisió.       

 És important consolar els nens i nenes i pot ser freqüent la necessitat de tenir-los en braços o tenir 1 interacció propera amb ells i elles per a la seva adequada atenció. Quan se’ls agafa en braços o és necessària una interacció estreta la persona cuidadora podrà portar mascareta higiènica.       

 No es recomana l’ús de mascareta al centre educatiu ni per a menors de tres anys (contraindicat en menors de 2 anys per risc d’asfíxia) ni en persones amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedeixi ser autònomes per treure la mascareta o persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització seu ús adequat.       

 En el cas dels treballadors i de les treballadores, es recomana portar els cabells recollits i evitar l’ús d’anells, polseres i penjolls.       

 En la mesura del possible, utilitzar roba de treball que es renti diàriament a alta temperatura.       

 • Ventilació de l’ centre

 Atès que la ventilació és una de les mesures més eficaces per minimitzar la transmissió, i que es recomana ventilar freqüentment m ínimo tres vegades al llarg de la jornada escolar, es tindrà una especial precaució en aquests grups de alumnes i les alumnes per evitar accidents .       

 • Educació Infantil de Primer Cicle
  • Aplicar les mesures contemplades en Educació Especia l, i més:

 Tots els grups d’alumnat d’Educació Infantil de primer Cicle es configuraran obligatòriament com a grups de convivència estable.       

 Per les migdiades, es recomana col·locar els matalassos, intercalant la direcció en què es col·loquen els alumnes (cap i peus en diferent direcció). Es farà un canvi diari de llençols o coixins o utilitzarà cadascú la seva pròpia canviant a l’ almenys setmanalment i sempre que estiguin brutes.       

 Després el canvi de bolquer, es desinfectarà el canviador entre l’alumnat, o es farà servir 1 canviador personal per a cada 1 de ells i elles.       

 Durant el període d’incorporació progressiva al centre de l’noves vo alumnat d’Educació Infantil, no estarà permesa la participació i la col·laboració de les progenitors i les progenitores dins de l’ aula.       

València , a data de signatura electrònica.

CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA SALUT PÚBLICA ESPORT                                          

Signat per Ana Barceló Chico el 2020.09.01 16:12:45


Firmat per Vicent Marzà i Ibáñez l’01/09/2020 16:49:52

– Informació Coronavirus GVA. Generalitat Valenciana. http://coronavirus.san.gva.es/         

– Malaltia per nou coronavirus, COVID-19. Informació per a professionals i per a la ciutadania. Ministeri de Sanitat. Govern de Espanya https://www.mscbs.gob.es/professionals/SalutPública/ccayes/alertasActual/nCov-Xina/home.htm         

– Organització Mundial de la Salut (OMS).  Preguntes i respostes sobre les escoles i la COVID-19. (13 de juliol de 2020). Disponible a: https://www.who.int/news-room/qa-detail/qa-schools-and-covid-19

– Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant a COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021 (versió 2020.06.22). Ministeri de Sanitat- Ministeri d’Educació i Formació Professional. Disponible a:         

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/mesures-centres-educatius-curs-20-21.pdf

– Guia d’actuació davant l’aparició de casos de COVID-19 en centres educatius.         

Ministeri de Sanitat (versió 2020.08.27). Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documents/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf

World Health Organization (WHO). Considerations for school-related publi c health measures in the context of COVID-19. Maig 2020. Disponible a: https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19

– Pla de contingència i continuïtat a la feina durant les fases de desescalada i transició cap a 1 nova normalitat de les centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i De porti. Invassat . Disponible a: http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169958142/Plan/030ec7ef-5cb8-437d-a25e-bf539fac9125

– COVID-19: Protegir la salut en les aules. Principis bàsics per assegurar el dret a la salut a l’reobrir els centres educatius. Madrid: UNICEF Espanya, 2020. Disponible a: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centres-ducatius-funcionament-segur-2.pdf         

– Informació sobre la Covid-19 – Conselleria d’ Educació, Cultura i Esport: http : //www.ceice.gva.es/es/covid-19         

– Estigma Social associat a Covid-19. Una guia per a la prevenció i el tractament de l’estigma social. IFRC, UNICEF i OMS, febrer 2020. Traducció per Universitat Complutense de Madrid, Contra l’Estigma-Grup 5. Disponible a: https://www.contraelestigma.com/wp-content/uploads/2018/10/GUIA-ESTIGMA-SOCIAL.pdf         

– Missatges i accions importants per a la prevenció i el control de l’COVID-19 a les escoles. UNICEF i l’OMS. Març 2020. Disponible a: https://www.unicef.org/media/65.851/file/Key%20Messages%20y%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20y%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf

– L’estigma social associat a l’COVID-10. IFRC, UNICEF i l’OMS. 2020. Disponible a:         

https://www.unicef.org/uruguay/media/2651/file/El%20estigma%20social%20asociado%20con%20EL%20COVID-19%20-%20UNICEF%20Uruguay.pdf

– Center for Media Literacy (CML). UNESCO, UNAOC. 2003. Conjunt de eines per alfabetisme en mitjans. Un marc de referència per aprendre i ensenyar a la era mediàtica. Disponible a: http://www.medialit.org/sites/default/files/03_MLKorient_spanish.pdf         

– Center for Media Literac i (CML). UNESCO, UNAOC. 2007. Cinc preguntes clau que poden canviar el món. Disponible a: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/MediaLit25Lecciones.pdf

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram