PROJECTE DE PASTORAL : CURS 2020-2021

 

 

 

 

 1.  

1. Presentació:

Si es prescindeix de les implicacions legals i jurídiques del terme ,l’escola catòlica és :

Escola que com la resta d’escoles vol aconseguir la formació de l’alumnat

Catòlica,amb una especificitat pròpia: la referència a la concepció cristiana de la realitat i la vida ,en què Jesucrist és font d’identitat diferenciada.

Això suposa els reptes següents:

-La transmissió d’una visió cristiana de la vida

-L’educació integral de l’alumnat a partir dels valors de l’Evangeli

-Una escola referida a Jesús

Creem que la fe en Jesucrist,dota de sentit,ordena i condueix a la plenitud totes les dimensions de la persona i la seva formació integral.

Cal tenir en compte que la nostra identitat d’escola catòlica perd el seu sentit sense els trets en què es fonamenta:

-En una concepció cristiana de la persona, de l’educació, de la societat i del món.

-En el caràcter específic del seu ideari on radica la raó de ser com institució educativa de la societat .

-Un compromís fonamental de l’entitat titular

És per tant, molt important la preparació i recolzament del professorat en la tasca educativa i evangelitzadora en sintonia amb la identitat pròpia del centre.

La màxima qualitat s’aconsegueix quan tota la comunitat educativa i els processos educatius-pastorals que es donen al centre, sorgeixen del caràcter propi i convergeixen en el projecte educatiu d’una entitat titular compromesa en la formació i corresponsabilitat amb la identitat del centre.

El compromís ha d’estar fonamentat en els factors de qualitat següents:

-La referència a la identitat i finalitat pròpies de l’ideari o caràcter propi de l’escola catòlica.

-El desenvolupament de projectes educatius sistemàtics per una educació integral centrada en els valors evangèlics.

-La implicació corresponsable i la formació integral de tots i totes els integrants de la comunitat educativa.

-La planificació, la selecció i formació del professorat d’acord amb el perfil de l’educador cristià.

-Reforç al lideratge dels equips educatius.

-Atenció a la formació competencial integral de l’alumnat.

-La generació d’una cultura organitzativa d’autoavaluació i millora contínua. Amb l’objectiu d’aconseguir aquesta qualitat .

  1. Claus i reptes per al projecte pastoral del centre
  1.  

2.1. Per què ens cal un pla de pastoral?

Perquè la pluralitat de situacions de l’alumnat,professorat,famílies ,el context socioreligiós,el moment actual de missió de l’escola cristiana i la seva pròpia evolució demanen,des de la seva identitat i missió un canvi de model, diversificat i orientat a planificar tot el centre educatiu en “clau pastoral”.

El projecte de pastoral,ja definit com especificació de l’itinerari cristià dins del Projecte Educatiu,és competència prioritària i funció pròpia encara que no exclusiva de l’equip de pastoral.

L’equip de pastoral ha de:

-Unificar i coordinar tota la Pastoral del Centre

-Implicar tota la comunitat

-Innovar la Pastoral

-Harmonitzar allò pastoral amb allò acadèmic

-Fer un esforç de motivació davant la indiferència,desinterès de l’alumnat,famílies,professorat i entorn.

 

2.2. Cap on volem que ens duga la nostra acció pastoral?

Ens cal una pastoral que ens permeta donar resposta als reptes següents :

 • La consciència de la dignitat humana i dels seus drets inviolables; de la seva llibertat i responsabilitat.
 •  
 • La nova consciència del sentir i defensa de la vida.
 •  
 • La recerca de valors autèntics i d’una espiritualitat profunda.
 •  
 • La lluita per la llibertat,la democràcia i l’eliminació de les desigualtats socials.
 •  
 • El pluralisme i la diversitat en un món globalitzat.
 •  
 • La preocupació per l’ecologia del planeta.
 •  
 • La recerca de la transcendència i una nova humanització.
 •  
 • La influencia de les xarxes socials i els mitjans de comunicació social.
 •  
 • L’augment dels recursos digitals en tots els àmbits del coneixement.
 •  
 • El protagonisme laical en l’acció evangelitzadora.

A més hi ha d’altres que ens preocupen i necessiten ser interpretats i integrats en la nostra acció pastoral:

 • la situació mundial i local de crisi econòmica ,social i política.
 •  
 • la violació dels drets humans.
 •  
 • l’individualisme i la fragmentació.
 •  
 • els problemes en el de les famílies .
 •  
 • la crisi de valors.
 •  
 • i l’estandardització de comportaments consumistes.

El projecte reflecteix la missió educadora del nostre Centre , que segueix el carisma Franciscà i de Santa Clara, tot tenint en compte una pedagogia que promou la preocupació constant pel desenvolupament de la comunitat cristiana concreta i propera. centrada en la inclusió de les diferents ideologies del món. Una cultura del diàleg de la comunicació, de l’apropament entre les persones , del saber escoltar i ajudar els que més ho necessiten.

Tot el projecte gira al voltant de la ideologia de Sant Francesc i Santa Clara d’ Assis basada en:

Tots els germans i germanes prediquen amb les seves obres.

Educar en la fe profunda i autèntica de Déu i del proïsme front la desconfiança. Educar per entendre la pobresa i pal·liar-la amb la nostra solidaritat.

Educar per adaptar-nos al present enfront de l’alliberació del temps cap al futur.

Educar vers l’apropament, l’amistat i la fraternitat dels nostres germans, respectant les diferents maneres de pensar.

  1. Carisma presencial específic del nostre centre:missió,visió i valors

MISSIÓ:

La nostra formació està basada en el missatge cristià de l’Evangeli des de la perspectiva del carisma franciscà, la qual cosa implica:

•Senzillesa i austeritat solidària davant el consumisme.

•Respecte a les persones i a allò que ens/les envolta.

•Foment dels valors democràtics i respecte als drets humans.

•Foment d’actituds pacífiques.

•Fraternitat.

•Ecologia.

•Atenció als més necessitats.

•Oferim una educació integral de la persona en les seves dimensions: acadèmica, espiritual i en valors per aconseguir ciutadans responsables i compromesos amb la societat.

VISIÓ:

Volem ser una institució:

•On les persones puguen conviure en un clima d’amistat i acceptació de la multiculturalitat i la diversitat.

•Amb una oferta educativa de qualitat que potencie les capacitats de les persones i faça una aposta per la innovació, les noves tecnologies i el plurilingüisme.

•Que forme persones compromeses amb la societat , l’entorn i que puguen desenvoldre’s de manera responsable, crítica i autònoma.

•Que fomente la cultura ecològica i el respecte a la natura

•Que transmeta valors cristians a les famílies i l’alumnat

•Que fomente permanentment la relació Família‐Escola

•En què les persones aprenem a valorar allò que som i que tinguem el compromís de la recerca de l’ excel·lència en tot allò que fem.

VALORS:

 • Fraternitat: Entre tots els sectors de la comunitat educativa amb un tracte amable i relació afectuosa.
 •  
 • Solidaritat: Ajuda a las persones més necessitades.
 •  
 • Respecte: A la vida, a les persones i a la natura
 •  
 • Austeritat: Front al consumisme sense mida
 •  
 • Responsabilitat i professionalitat: Dels membres de la comunitat educativa en la seva tasca diària
 •  
 • Tolerància: En el diàleg i amb les idees dels altres components de la comunitat educativa.
 •  
 • Evangelització: tant en el nostre estil propi, en les nostres actuacions com en les activitats pròpies de pastoral
  1. La nostra realitat

ALUMNAT

Els nostre alumnat està motivat en el seu procés de formació religiosa, però aquesta motivació es va transformant en l’adolescència en un allunyament progressiu de la fe.

L’alumnat està sensibilitzat en les injustícies del món i això podria ser un punt de partida en el nostre treball, que els permeta madurar i plantejar l’opció de fe com una realitat en la que poder enfocar les seues vides.

Un problema és la falta de tolerància amb els companys i de vegades la competitivitat i la poca importància que es dóna a l esforç.

Les famílies es preocupen de la formació dels seus fills i filles i la majoria no volen que perden els valors que a ells els van inculcar en la seua infantesa. A mida que els fills van creixent la majoria no els anima a continuar en el procés de formació de la fe.

Aquests projecte considera molt important la col·laboració de les famílies en el seu desenvolupament, en la tasca que porten a cap els professors i dipositar més la confiança en el centre.

L’alumnat és el protagonista del procés ensenyament-aprenentatge. Hi ha un procés de creixement i de maduració; les accions pastorals així com el lema general del curs han d’adaptar-se a cada etapa educativa.

PROFESSORAT

El professor/ professora no és una individualitat, sinó que forma part d’una comunitat en la que la llavor de pastoral ha de ser considerada com un aspecte fonamental de l’acció educativa en el seu conjunt. La pastoral ha de ser capaç d’implicar el major número de persones possible respectant sempre l’opció personal i el grau de participació que cadascú pot expressar des de les seues creences. La implicació naix d’una relació d’escolta que té com a fruit la coresponsabilitat en un projecte comú. Hem d’observar, entendre, crear i sobretot escoltar a tots i a totes per sentir-nos partícips del mateix projecte.

El claustre hi està d’acord i contribueix majoritàriament i de manera eficaç al desenvolupament del nostre Projecte de Pastoral. El professorat col·labora en el programa de formació del centre i en la motivació a l’alumnat .

FAMÍLIES

Connectem amb les famílies a través de l’alumnat, confien amb l’educació religiosa del centre, i això ens manté actius per donar resposta…

Creuen que la formació integral dels seus fills i filles és important; des d’aquestes expectatives el centre pot canalitzar l’acció pastoral amb les famílies, no només en les activitats, sinó a través de l’acció tutorial i l’acompanyament del procés educatiu dels seus fills i filles.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.

Tota comunitat educativa és a la vegada agent i destinatària de l’acció pastoral, s’ha d’incloure per tant, en la nostra planificació de formació aquest personal, tant important per a tots nosaltres.

EL LEMA

Aquest curs 2020-2021 el lema elegit per acompanyar la dinàmica pedagògica i pastoral és:

“Commou-te”.

Commoure vol dir moure els nostres sentiments de manera completa, pretenent desvetllar o provocar una emoció en el nostre alumnat:”L’emoció impulsa l’acció”.

Es refereix a deixar-se commoure per un món compromès amb la justícia,la pau i la integritat de la creació. Es refereix a prendre decisions oportunes, a posar més pedagogia en les actuacions per respondre al canvi de perspectiva a les noves situacions i a les noves realitats del joves.

La pluralitat i la creixent diversitat cultural, religiosa, ètnica amb què es troben en la realitat social, generen processos de transformació social que reclama una creativitat que fonamente maneres diverses de construir la identitat.

L’educació que “commoga” s’afirma com eix fonamental del procés d’inserció de les persones en un món globalitzat ,en la societat del coneixement.

  1. Objectius pastorals:
  1.  

5.1. Objectiu general:

Formar persones obertes i compromeses amb la justícia, la veritat i el bé , que siguen reflex de Jesús en una societat tant canviant com l’actual.

5.2. Objectius específics

5.2.1. Impulsar la interioritat i avivar l’experiència de Jesús

5.2.2. Aconseguir comunitats educatives compromeses,es d’una visió cristiana de la justícia i la solidaritat.

5.2.3. Promoure la formació com a procés de recerca i punt de trobada

Objectiu 5.2. 1. Impulsar la interioritat i avivar l’experiència de Jesús

Trobar en Jesús una referència fonamental per configurar un estil de vida

Aprofundir en el coneixement de la seua persona i del seu missatge

Confrontar la vida,la realitat i la història des de la perspectiva de l’Evangeli

Cultivar els valors de la veritat ,la bondat,la bellesa,la justícia,la solidaritat i l’apertura a

la transcendència.

Tractar de ser coherent amb els valors del Regne de Déu,en la seva vida, en la seva

tasca educativa i en una opció preferencial amb els més pobres

Actuar segons els principis de l’Evangeli

Mostrar preferència pels més desafavorits

Ser sensible a les noves pobreses

Afavorir en els seus destinataris el desenvolupament de la interioritat ,de l’apertura a

Deu i als valors de l’Evangeli i la recerca de sentit a la vida

Realitzar activitats per desenvolupar la interioritat

Mostrar-se obert a la cultura actual

Il·luminar els continguts,procediments i les actituds des d’una perspectiva creient

Participar en les activitats explícitament religioses de l’escola

Invitar a participar en les activitats explícitament religioses amb la seva presència

Tenir cura en la realització de les activitats religioses,tenint en compte l’experiència i

protagonisme dels destinataris,el sentit litúrgic,el sentit simbòlic i estètic…

Objectiu 5.2.2.Aconseguir comunitats educatives compromeses, des d’una visió

cristiana de la justícia i la solidaritat

Desenvolupar petits grups oberts ,amb una visió cristiana de la vida ,solidaris,

compromesos en compartir la fe

Treballar per un món millor on s’ajude a satisfer les necessitats vitals de tots els

éssers humans.

Obrir les comunitats educatives a altres grups compromesos per l’enriquiment mutu

Conèixer la bona notícia de Jesús com precursor de la comunitat cristiana

Implicar tota la Comunitat educativa en la millora de les necessitats vitals dels més

desfavorits

Despertar el desig de viure la dimensió de la justícia i la solidaritat

Créixer en el compromís solidari en tots els àmbits de l’escola

Acompanyar l’alumnat en les diferents respostes d’inclusió i diversitat en el centre

DESCRIPTORS

Hi ha projectes socials i solidaris

Al Pla de formació del professorat es contempla accions de compromís amb ONG

El projecte educatiu del centre en compte l’atenció a la diversitat i ofereix atenció

a l’alumnat més desfavorit

El projecte educatiu en compte les famílies per implicar-les en projectes socials i

solidaris

Observació i coneixement de diferents comunitats com models de grups

compromesos

Existeixen moments de trobada per conèixer la figura de Jesús

Col·laboració de tota la comunitat educativa en els processos de sensibilització i

col·laboració en projectes socials i solidaris.

5.2.3 .Promoure la formació com a procés de recerca i punt de trobada

Desenvolupar la capacitat d’educar i educar-nos

Potenciar el procés d’adaptació de tota la comunitat educativa als canvis tecnològics

que afecten la metodologia pastoral

Conèixer jesús com precursor de la comunitat cristiana

Implicar tota la comunitat Educativa en processos de formació personal i grupal

Dur a terme una gestió de qualitat als nostres centres en la recerca del millor

Potenciar el diàleg i la comunicació en tota la comunitat educativa

Créixer en el compromís solidari en tots els àmbits de l’escola

Acompanyar el nostre alumnat amb les diferents respostes d’inclusió i diversitat en

el centre

Reconèixer el valor dels Sagraments com font de creixement personal

Descriptors:

 

Existeixen projectes de formació del professorat i PAS atenent a les necessitats de la

comunitat educativa

S’inclouen accions formatives de creixement humà i espiritual

L’equip de pastoral programa accions formatives específiques ,d’acord amb el pla

pastoral general

Les tendències psicopedagògiques i sociològiques incideixen en les metodologies

utilitzades al centre

La formació repercussió en la pràctica docent

Hi ha moments de trobada per conèixer la figura de jesús i la seua Paraula

Col·laboració de tota la comunitat educativa en els processos de formació de

pastoral

Els educadors es responsabilitzen dels compromisos adquirits.

5.3. Objectius d’acció: línies concretes operatives

A l’hora de planificar les nostres accions hem tingut en compte els àmbits a què pertanyen:

1.- Interioritat

– Formació personal, segons edats i característiques pròpies

-Classes de religió i tutories personalitzades, on se propicien fòrums de debat i aprofundiment en la formació.

-Espais d’oració personal i comunitària

 

Aprofundiment en l’evangeli com a Bona Notícia referent en la vida cristiana.

2.-Acció social

-Participació de les famílies en les activitats pastorals que s’organitzen.

-Ser membres actius en el nostre entorn, donant a conèixer els nostres valors a la societat en què vivim.

-Aportar al nostre entorn persones íntegres, bones i preparades que treballen en benefici de totes.

-Saber veure la realitat que ens envolta i hi comprometren’ns.

-Sensibilitzar a la comunitat educativa envers una justícia social a través de les campanyes.

-Programacions didàctiques que atenguen adequadament a la diversitat.

3.- Comunitat església.

-Celebracions Eucarístiques que són el centre de les nostres festes.

-Vivència dels diferents temps litúrgics.

-Sentit de pertinència a l’església.

-Àmbits de participació, testimoni i expressió comunitària d ela fe en la nostra parròquia.

4.-Celebracions

-Celebracions adaptades als diferents nivells.

5.- Formació

-Programació de formació humana i cristiana.

-Jornades i cursos específics sobre diferents temes.

6.- Extraescolar.

-Col·laboració amb d’altres entitats.

6. Principis pedagògics pastorals:

Fa referència al conjunt de procediments que utilitzarem per aconseguir els objectius. Pretenem una Pastoral basada en principis d’acció i interacció amb una metodologia flexible i dinàmica, a partir de la nostra realitat i tenint en compte a quin alumnat va dirigida.

Principis metodològics que ha de tindre la nostra pastoral:

-Activa i participativa que possibilite la relació interpersonal i la comunicació. TOTES les persones som pastorals, la Pastoral es fa amb totes i cadascuna de les persones de la comunitat educativa.

-Processual, s’aposta pel desenvolupament de la interioritat com a capacitat humana de reflexionar, discernir, amar i optar en llibertat des dels valors de l’Evangeli.

-Creativa i innovadora:busquem una metodologia atractiva, que promoga la iniciativa de cadascuna de les persones. S’ha d’oferir actuacions atractives i actuals amb què l’alumnat i el professorat se senten identificats.

-Oberta a l’entorn: les actuacions no es poden quedar dins del centre. S’ha de trobar la forma de traspassar les nostres portes i arribar als altres. La Pastoral ha de fer referència tant a la realitat personal com a la realitat familiar i social.

7. Actuacions.

Primària: Elegir i preparar una oració /reflexió

Els dilluns al matí en tots els cursos es realitzarà l’oració-reflexió:

1r Trimestre

ORACIÓ/ REFLEXIÓ SETMANALS

setembre

Paràbola del gra de mostassa (Mateu 13, 31-33)

setembre

Paràbola El gran samarità (Lluc 10, 25-37)

setembre

Passatge Zaqueo (Lluc 19, 1-10)

octubre

Paràbola del fill pròdig (Lluc 15, 11-32)

octubre

Paràbola del tresor amagat

octubre

El consol: Papa Francesc i un xiquet

octubre

El bon pàstor

novembre

La paràbola de la perla

novembre

Els miracles de Jesús

novembre

Video:Ivan Fernández (esportivitat)

novembre

Amistat entre Francisco i Clara . Me llamo Clara de Asís

Valores el tresor de l’amistat? Cuides l’amistat amb atenció als detalls?

desembre

Las grandes soledades

Quines coses són les que et preocupen quotidianament?

desembre

Quins sentiments et provoquen les paraules de Jesús?

desembre

Vida Evangélica

Has pensat o experimentat com Déu cura de tu a través de les persones del teu voltant?

2n Trimestre

ORACIÓ/ REFLEXIÓ SETMANALS

gener

Martin Luther King. Racisme i xenofòbia. “No em preocupa el crit dels violents, dels corruptes, dels deshonestos, dels de sense ètica. El que més em preocupa és el

silenci dels bons”.

gener

Les guerres i la pau. Ghandi. “L’amor és la força més humil

però més poderosa

gener

Mirar con el corazón:

Eres capaç de posar el millor que tens, qualitats, virtuts…al servei dels altres?

febrer

Santa Teresa de Calcuta. Humanitat cristiana. “Hi ha mals

que no es poden curar amb diners, només amb amor”.

febrer

El treball en equip. La germanor cristiana. Paràbola de l’ovella perduda -Mateu (Mt 18:12), Lluc (Lc 15:3) i

Joan (Jn 10:11)-

febrer

-Mateu (Mt 18:12), Lluc (Lc 15:3) i Joan (Jn 10:11)-

febrer

-Mateu (Mt 18:12), Lluc (Lc 15:3) i Joan (Jn 10:11)-

març

Vida en cristiana hermandad.(Me llamo Clara d’Asís)

Quines són les coses concretes que fas per ajudar a què els altres visquen una mica millor?

març

Estàs d’acord que no funciona pretindre que les coses

materials satisfaguen les necessitats espirituals?

març

Clara escritora.(Me llamo Clara d’Asís)

T’adones que dedicar-te totalment a allò que fas per

insignificant que siga ,honora el que estàs fent,t’honora a tu mateixa?

març

Saps que escriure un diari és començar un viatge cap a l’interior més profund d’un mateix, un exercici espontani i

sincer que ens ajuda a créixer com a persones?

3r Trimestre

ORACIÓ/ REFLEXIÓ SETMANALS

abril

La Resurrecció de Jesús, fa possible la nostra trobada amb ell,

crea l’església i ens envia com a testimoni a tot el món.

abril

La Resurrecció de Jesús, fa possible la nostra trobada amb ell,

crea l’església i ens envia com a testimoni a tot el món.

abril

La vida es buena y seguirá siéndolo .(Me llamo Clara d’Asís)

Coneixes quins són els teus límits?

maig

Noticia visita Papa a Ur de los Caldeos (Irak). Comprensió

entre les diferents cultures i religions del món

maig

La forma de vida .(Me llamo Clara d’Asís)

Quines coses consideres més importants en la vida?

Eres capaç de suportar les fatigues, les malalties i contrarietats …en pau?

maig

Clara,mujer orante .(Me llamo Clara d’Asís)

Què entens per oració?

maig

L’oració, per tu és només resar o més notes que l’oració

et va donant pau interior?

juny

El Cristo de San Damian:.(Me llamo Clara d’Asís)

Eres capaç de descobrir el goig d’una conversa tranquil·la,

d’un joc senzill, d’una sincera manifestació d’estima, d’afecte?

juny

Una forma de caminar:.(Me llamo Clara d’Asís)

Moltes persones perden les xicotetes alegries tot esperant la gran felicitat.

Has trobat algú que t’haja escoltat de veritat o t’haja

acollit sense prejudicis?

juny

Tens experiència d’haver fet sentir algú que és important per

tu?

ORACIÓ:

ESO:

Els dilluns al matí en tots els cursos es realitzarà l’oració-reflexió:

1r Trimestre

ORACIÓ/ REFLEXIÓ SETMANALS

setembre

Paràbola del gra de mostassa (Mateu 13, 31-33)

setembre

Paràbola El gran samarità (Lluc 10, 25-37)

setembre

Passatge Zaqueo (Lluc 19, 1-10)

octubre

Paràbola del fill pròdig (Lluc 15, 11-32)

octubre

Paràbola del tresor amagat

octubre

El consol: Papa Francesc i un xiquet

octubre

El bon pàstor

novembre

La paràbola de la perla

novembre

Els miracles de Jesús

novembre

Esportivitat: Ivan Fernández i l’atleta kenià

novembre

Amistat entre Francisco i Clara . Me llamo Clara de Asís

Valores el tresor de l’amistat? Cuides l’amistat amb atenció als detalls?

desembre

Las grandes soledades

Quines coses són les que et preocupen quotidianament?

desembre

Quins sentiments et provoquen les paraules de Jesús?

desembre

Vida Evangèlica

Has pensat o experimentat com Déu té cura de tu a través de les persones del teu voltant?

2n Trimestre

ORACIÓ/ REFLEXIÓ SETMANALS

gener

Martin Luther King. Racisme i xenofòbia. “No em preocupa el

crit dels violents, dels corruptes, dels deshonestos, dels de sense ètica. El que més em preocupa és el silenci dels bons

gener

Les guerres i la pau.

Ghandi “L’amor és la força més humil però més poderosa”

gener

Mirar con el corazón:

Eres capaç de posar el millor que tens, qualitats, virtuts…al servei dels altres?

febrer

Santa Teresa de Calcuta.

Humanitat cristiana. “Hi ha mals que no es poden curar amb diners, només amb amor”.

febrer

El treball en equip. La germanor cristiana. Paràbola de l’ovella perduda -Mateu (Mt 18:12),

Lluc (Lc 15:3) i Joan (Jn 10:11)-

febrer

-Mateu (Mt 18:12), Lluc (Lc 15:3) i Joan (Jn 10:11)-

febrer

-Mateu (Mt 18:12), Lluc (Lc 15:3) i Joan (Jn 10:11)-

març

Vida en cristiana hermandad.(Me llamo Clara d’Asís)

Quines són les coses concretes que fas per ajudar a què els altres visquen una mica millor?

març

Estàs d’acord que no funciona pretindre que les coses materials

satisfaguen les necessitats espirituals?

març

Clara escritora.(Me llamo Clara d’Asís)

T’adones que dedicar-te totalment a allò que fas per insignificant que siga,honora el que estàs fent,t’honora a tu mateixa?

març

Saps que escriure un diari és començar un viatge cap a l’interior

més profund d’un mateix, un exercici espontani i sincer que ens ajuda a créixer com a persones?

3r Trimestre

ORACIÓ/ REFLEXIÓ SETMANALS

abril

La Resurrecció de Jesús: fa possible la nostra trobada amb ell, crea

l’església i ens envia com a testimoni a tot el món.

abril

La Resurrecció de Jesús: fa possible la nostra trobada amb ell, crea

l’església i ens envia com a testimoni a tot el món.

abril

La vida es buena y seguirá siéndolo .(Me llamo Clara d’Asís)

Coneixes quins són els teus límits?

maig

Noticia visita Papa a Ur de los Caldeos (Irak). Comprensió entre

les diferents cultures i religions del món

maig

La forma de vida .(Me llamo Clara d’Asís)

Quines coses consideres més importants en la vida?

Eres capaç de suportar les fatigues, les malalties i contrarietats

…en pau?

maig

Clara,mujer orante .(Me llamo Clara d’Asís)

Què entens per oració?

maig

L’oració, per tu és només resar o més notes que l’oració et va

donant pau interior?

juny

El Cristo de San Damian:.(Me llamo Clara d’Asís)

Eres capaç de descobrir el goig d’una conversa tranquil·la,

d’un joc senzill, d’una sincera manifestació d’estima, d’afecte?

juny

Una forma de caminar:.(Me llamo Clara d’Asís)

Moltes persones perden les xicotetes alegries tot esperant la gran felicitat.

Has trobat algú que t’haja escoltat de veritat o t’haja acollit

sense prejudicis?

juny

Tens experiència d’haver fet sentir algú que és important per tu?

PLANIFICACIÓ ANUAL I ACTIVITATS.

PRIMÀRIA I INFANTIL

Temporització

Lectura i reflexió a partir del llibre Me llamo Clara de Asís ,de Gadi Bosch i

Pons

Anual

Setmanalment

Jornades de sensibilització per a presentar el lema curs 2021.

Setembre

Motivació sensibilització pastoral entorn dels temps litúrgics:

Advent:

Quaresma:

Pasqua:

Desembre

Febrer- Març Abril

Eucaristies:

-Sant Francesc,inici de curs

-Dia de la Presentació de la mare de Dèu al temple.

-Santa Caterina

-Missa de Nadal

-Dimecres de cendra

-Dia de l Mare de Déu de la Providència

-Missa de fi de curs

 

-5 d’octubre.

-21 de novembre

-25 de novembre

-21 de desembre.

-17 de febrer

-24 de maig

-Segon divendres mes de juny

Reflexions tema La pandèmia:

Canvis socials i personals.

Ens ha fet sentir més vulnerables del que nosaltres creiem?

Ens ha mostrat també la força com a societat si realment caminem tots junts?.

Ens ha fet apropar a les persones més necessitades?

Ha canviat la manera de conviure amb les nostres famílies i amb l’entorn?.

Hem rebut una senyal potent d’humilitat per prendre consciència

de quan fràgils podem ser tot i la tecnologia, desenvolupament i creativitat que ostentem?

-Mes de setembre i octubre.

-Regularment a les hores de tutoria.

Activitats Advent:

Realització de felicitacions de Nadal: “Nadal en pandèmia: Jesús

Desembre.

llum i esperança”. Participació concurs CONCAPA.

-Redacció i dibuixos en relació al significat de la corona de l’Advent.

-Realització del calendari de l’Advent: reflexió, desig individual

Realització d’un arbre de nadal format amb les siluetes de les mans de tot l’alumnat.

  •  

Visionat de vídeos.

-Recollida de les cartes pel patge reial.

 

Festivitat de Sant Antoni

15 de gener

Festivitat De Sant Sebastià

!8- 19 de gener

Celebració dia internacional de la no violència i de la pau.

29 de gener

Activitats Quaresma:

Realització de geganta “Vella Quaresma”

Visionat de la història “La Vella Quaresma es talla les cames”

-Audició de la cançó de la Vella Quaresma.

-Realització de dibuixos de la Vella Quaresma per a cada classe

-Lectura de passatges bíblics.

-Visionat i assemblea sobre un capítol de la pel·lícula: Jesús de Nazaret”

-Realització dels dibuixos de caputxins.

-Visionat d’imatges de les Confraries de la Setmana Santa vinarossenca.

Febrer i març

Activitats envers La resurrecció de Jesús:

  •  

Realització d’un dibuix amb el tema : La Pasqua, temps de resurrecció. Els fruits de la resurrecció de Jesús: l’alegria i la pau.

-Fitxa Aleluya” així comença a caminar l’església de Jesús.

Els cristians: Testimonis de la resurrecció. Escriure una frase

d’agraïment a jesús per mostrar-nos el camí per ser testimonis de la seua resurrecció.

Abril

Celebracions de la Reconciliació (5è i EP).

Abril

Celebracions comunitàries amb la resta de l’alumnat del centre.

Anual

Convivències de final de curs.

Juny

Ofrena floral durant el mes de maig.

Maig

Activitats advocacions Marianes:

-Recerca de quadres pictòrics sobre paisatges bíblics en relació a la Mare de Déu.

-Oracions.

-Poesies.

-Visionat d’imatges d’ermites dedicades a la Verge Maria.

-Lectura de la història de la Verge de la Divina Providència.

Maig

Campanyes solidàries: Càritas, Vicente Ferrer.

Anual

Campanyes ajuda altres països.

Anual

Projecte solidari

Març

Trobades amb les famílies. Tutories,acomiadament.

Anual

Acompanyament personal a l’ alumnat.

Anual

Reflexió sobre emocions i valors a partir dels materials audiovisuals:

La solidaritat : Cordes, Àngel i dimoni, Pigeon La generositat : La importància de donar Empatia i altruisme: Heroi anònim Autoestima: El regal, Les meves sabates Amistat: Monsterbox, Monkey spoon

La mentida : El venedor de fum

La motivació : Little aliens

Anual

ESO

ESO

Temporització

Lectura i reflexió a partir del llibre Me llamo Clara de Asís ,de Gadi

Bosch i Pons

Anual

Setmanalment

Jornades de sensibilització per a presentar el lema curs 2021.

Setembre

Motivació sensibilització pastoral entorn dels temps litúrgics:

Advent:

Quaresma:

Pasqua:

Desembre

Febrer- Març Abril

Eucaristies:

-San Francesc, inici de curs

-Dia de la Presentació de la mare de Déu al temple.

-Santa Caterina

-Missa de Nadal

-Dimecres de cendra

-Dia de la Mare de Déu de la Providència

-Missa de fi de curs

 

-5 d’octubre.

-21 de novembre

-25 de novembre

– 21 de desembre.

-17 de febrer

-24 de maig

-Segon divendres mes de juny

Reflexions tema La pandèmia:

Canvis socials i personals.

Ens ha fet sentir més vulnerables del que nosaltres creiem?

Ens ha mostrat també la força com a societat si realment caminem tots junts?.

Ens ha fet apropar a les persones més necessitades?

Ha canviat la manera de conviure amb les nostres famílies i amb l’entorn?.

Hem rebut una senyal potent d’humilitat per prendre consciència

de quan fràgils podem ser tot i la tecnologia, desenvolupament i creativitat que ostentem?

-Mes de setembre i octubre.

-Regularment a les hores de tutoria.

Celebració de Tots els Sants. Celebració per l’esperança de la

resurrecció dels nostres familiars difunts. Visita guiada al cementiri.

Desembre.

Activitats Advent:

Realització de felicitacions de Nadal: “Nadal en pandèmia: Jesús llum i esperança”. Participació concurs CONCAPA.

Redacció i dibuixos en relació al significat de la corona de l’Advent.

-Realització del calendari de l’Advent: reflexió, desig individual

Realització d’un arbre de nadal format amb les siluetes de les mans de tot l’alumnat.

Visionat de vídeos.

 

Festivitat de Sant Antoni

15 de gener

Festivitat De Sant Sebastià

18- 19 de gener

. Celebració dia internacional de la no violència i de la pau.

29 de gener

Activitats Quaresma:

Realització de geganta “Vella Quaresma”

-Lectura de passatges bíblics.

-Visionat i assemblea sobre un capítol de la pel·lícula: Jesús de Nazaret”

-Visionat d’imatges de les Confraries de la Setmana Santa

vinarossenca

Febrer i març

Activitats envers La resurrecció de Jesús:

Assemblea, pluja d’idees envers el tema : La Pasqua, temps de resurrecció. Els fruits de la resurrecció de Jesús: l’alegria i la pau.

-Assemblea: Què significa per a cadascú viure el camí de la resurrecció: espiritualitat pasqual.

Els cristians: Testimonis de la resurrecció.

Escriure una frase d’agraïment a Jesús per mostrar-nos el camí per ser testimonis de la seua resurrecció.

Abril

Celebracions comunitàries amb la resta de l’alumnat del centre.

Anual

Convivències de final de curs.

Juny

Ofrena floral durant el mes de maig.

Maig

Activitats advocacions Marianes:

Maig

-Recerca de quadres pictòrics sobre paisatges bíblics en relació a la Mare de Déu.

-Oracions.

-Poesies.

-Visionat d’imatges d’ermites dedicades a la Verge Maria.

-Lectura de la història de la Verge de la Divina Providència

 

Campanyes solidàries: Càritas, Vicente Ferrer.

Anual

Campanyes ajuda altres països.

Anual

Projecte solidari

Març

Trobades amb les famílies ( tutories, acomiadament mes de maig).

Anual

Acompanyament personal a l’ alumnat.

Anual

Taller “Desenvolupa el teu talent solidari”.

Novembre i

desembre

Celebracions de la Reconciliació

Desembre i abril

PROJECTES MATÈRIA DE RELIGIÓ

PRIMÀRIA

Projecte de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís

Primer trimestre:

1r primària

Tema :“Francesc estima tot allò creat per Déu!”.

Coneixement de noms d’animals de la natura amb relació amb l’obra de Sant Francesc d’Assís : “ El germà llop”.

Activitats

Joc de rol: anomenar alguns animals creats per Déu.

Conversa sobre les coses creades i estimades per Sant Francesc.

Visionat de la història sobre el germà llop i Sant Francesc d’Assís.

Pintar una mandala sobre la natura.

2n de primària

Tema: Déu crea la Natura, protegeix-la! Valoració de la natura creada per Déu.

Activitats

Visionat del vídeo sobre el germà llop i Sant Francesc d’Assís

Audició de la cançó : “El germà Sol i la germana Lluna”.

Conversa sobre la necessitat de protegir i salvar la nostra natura.

Joc de rol: anomenar algunes plantes i els arbres creats per Déu.

Pintar una mandala sobre la natura.

3r de primària

Tema : Sant Francesc i Santa Clara amb nosaltres!

Coneixement de la vida i obra de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís.

Activitats

Lectura de l’oració sobre la pau de Sant Francesc d’Assís”

Realització d’una composició sobre la pau en el món.

Visionat del vídeo sobre la història de Sant Francesc i Santa Clara d ‘Assís.

Pintar una mandala en relació al tema de la història del llop.

4t de primària

Tema : Sant Francesc d’Assís es fa amic del llop.

Comprensió dels valors de l’obra de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís.

Visionat i comprensió del vídeo sobre Sant Francesc i Santa Clara de Assís:

Visionat i comprensió del vídeo sobre la humilitat de Sant Francesc d’Assís.

Realitzar un resum sobre la història de Sant Francesc d’Assís.

Lectura de poesies sobre S. Francesc i Santa Clara d’Assís.

de primària

Tema: Sant Francesc d’Assís i l’Edat Mitjana

L’Edat Mitjana , les tradicions , la cultura i la religió.

Activitats

Visionat el vídeo : “L’Edat mitjana”.

Conèixer l’estil arquitectònic de l’església de San Damià.

Visionat del vídeo sobre la història i el simbolisme de la creu de San Damià.

Audició de la cançó: “Una silueta en el cel”

Conèixer les costums dels monjos franciscans.

de primària:

Tema : El canvi de pensament radical de Sant Francesc d’Assís.

Els costums i la religió en l’Edat Mitjana.

Activitats

Audició de la cançó: “El Càntic de Sant Francesc”.

Visionat d’un capítol de la pel·lícula de Zefferelli .

Realització d’un breu resum sobre el capítol visionat sobre la vida de Sant Francesc d’Assís.

Conèixer les característiques principals de l’època en la que va viure Sant Francesc i Santa Clara d’Assís.

Conèixer la vida monacal dels monjos franciscans i les religioses clarisses.

Conèixer el significat del vestuari dels monjos franciscans i de les religioses clarisses : cordó, creu de Tau…

Primer trimestre

1r ESO

Tema 1 :Els jardins medievals als monestirs.

Coneixement de les plantes; la seva importància per a la comunitat religiosa, les seues aplicacions i el seu estudi històric.

Activitats:

Conèixer els diferents tipus de plantes.(octubre)

Conèixer la importància medicinal a través de la història.(novembre)

Dissenyar un tipus determinat de jardí.(desembre)

2n ESO

Tema 1 :Les esglésies al llarg dels segles.

Característiques artístiques , proporcionalitat, geometria, estils històrics.

Activitats

Repàs de les diferents corrents històriques dels temples sagrats.(octubre)

Comprendre la importància dels edificis religiosos.(novembre)

Elaborar un estudi d’una de les ermites del nostre municipi.(desembre)

3r ESO

Tema 1:Els còdex i litúrgies.

Importància artística , el valor de la música i l’escriptura com a font de patrimoni de la nostra cultura i la seua història.

Activitats:

Conèixer els tipus de còdex que existeixen.(octubre)

Identificar l’evolució de la música religiosa dins la història.(novembre)

Elaborar un còdex medieval.(desembre).

4t ESO

Tema 1:La filosofia franciscana.

La seva base d’un pensament ecològic , solidari, filosòfic vinculat en el medi ambient.

Activitats:

Comprendre la idea general de la filosofia franciscana.(octubre).

Analitzar els valors de respecte i conservació del medi ambient.(novembre).

Exposició sobre el tema de la importància de l’ideari franciscà-clarietà dels

segle XXI.(desembre).

PLANIFICACIÓ ANUAL I ACTIVITATS.

PROFESSORAT– COMUNITAT EDUCATIVA

Temporització

Moments d’oració guiada per al professorat.

Trimestralment

Celebracions de la Paraula per Nadal i fi de curs.

Desembre

Juny

Formació Pastoral per a tot el claustre.

Trimestralment

Jornades de Pastoral per al professorat.

Anual

8. Indicadors d’avaluació de les accions i objectius

INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS I OBJECTIUS

OBJECTIU.5.2.1.

 

Nivell de participació i implicació en projectes socials i solidaris

 

Coherència amb la vida i el missatge de Jesús

 

Nivell de participació en el procés de formació cristiana

 

Grau de participació en temps i moments celebratius

 

Coherència amb els valors de la veritat, la bondad, la bellesa, la

justícia i la solidaritat

 

Estil de vida sensible a les noves pobreses

 

Grau de compromís solidari de la comunitat educativa

 

Nivell d’implicació en les relacions amb el més desfavorits

 

Grau de participació en les activitats religioses de l’escola

 

Grau de participació en moments d’oració

 

Grau de participació en les activitats religioses

 

Grau de compromís formatiu de la comunitat Educativa

 

Grau de respecte del sentit litúrgic, simbòlic i estètic en la

realització d’ activitats religioses

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS I OBJECTIUS

OBJECTIU .5. 2.2

 

Nivell de participació i implicació en projectes socials i solidaris

 

Nombre d’accions formatives que tenen en compte les

propostes d’atenció a la diversitat

 

Nivell de participació en accions solidàries en la vida quotidiana

 

Nivell de participació en el procés de formació cristiana

 

Grau de participació en jornades i cursos de formació, xerrades…

 

Nivell de reflexió personal i grupal de la comunitat educativa

 

Grau de participació en moments d’oració

 

Nivell d’implicació del professorat

 

Participació activa de l’alumnat en temps i moments celebratius

i de convivència

 

Grau de compromís solidari de la comunitat educativa

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LES ACCIONS I OBJECTIUS

OBJECTIU.5.2.3 .

Nivell de participació i implicació en projectes socials

 

Nombre d’accions formatives que tenen en compte les

propostes d’atenció a la diversitat

 

Grau de coordinació entre els diferents estaments de la

comunitat educativa

 

Nivell d’idoneïtat i funcionalitat dels cursos programats

 

Nivell de participació en el procés de formació cristiana

 

Grau de participació a Jornades i cursos de formació, xerrades

informatives…

 

Nivell de reflexió personal i grupal de la comunitat Educativa

 

Nombre d’intercanvis d’experiències de pastoral amb d’altres

centres

 

Grau de renovació en la pràctica docent del professorat

 

Nivell d’implicació del professorat en la posada en pràctica dels

nous aprenentatges.

 

Nombre d’intercanvis d’experiències de pastoral amb d’altres

centres catòlics

 

Grau de participació en moments d’oració

 

Participació activa de l’alumnat en els moments i temps

celebratius i de convivència

 

Grau de compromís formatiu de la comunitat Educativa

 

9.Avaluació i seguiment del projecte de pastoral.

El projecte de Pastoral vol ser un document dinàmic. La planificació anual s’anirà completant al llarg del curs.

Mitjançant qüestionaris l’equip de pastoral realitzarà la seua pròpia avaluació trimestralment i anual comptant amb l’alumnat, el claustre de professorat i el personal d’administració i serveis. Es potenciarà la participació de totes les persones de la Comunitat educativa en els processos de millora del projecte.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

NO

OBSERVACIONS

S’han portat a terme totes les activitats que

estaven programades?

     

Han tingut una participació significativa?

     

Les activitats han tingut suficient qualitat?

     

Tots els destinataris/destinatàries han tingut

activitats concretes i específiques?

     

Orientacions/ aportacions.

 

 

10. L’equip de pastoral

Representant de la titularitat: Sor Josefina Marcos López.

Mossèn Emili Vinaixa Porcar.

Directora pedagògica: Encarna Peña Marcos.

Professorat:

-Representant d’ educació infantil: Marisa Tena Cervera.

-Representant d’ educació primària: Núria Adell Solsona

-Representant d’ educació secundària: David Gómez Mora. Encarna Escardó Grande.

-Representant de les famílies: Yolanda Sanz Montero.

Cap del Departament: Francisca Albiol Redó.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram