Objectius

 

A l’escola considerem prioritats a desenvolupar:

clip_image001[4]   L’ús de la llengua valenciana com a llengua d’aprenentatge i comunicació en totes les actuacions docents i administratives.

clip_image001[4]   Impuls del projecte educatiu plurilingüe amb el valencià com a eix vertebrador de l’ensenyament d’altres llengües amb estratègies didàctiques comunes.

clip_image001[4]   La millora de les llengües estrangeres i la seva utilització en continguts de matèries no lingüístiques.

clip_image001[4]   La integració de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual i el gust per la lectura.

clip_image001[4]   La coordinació entre el professorat d’ Infantil, Primària i Secundària mitjançant els programes de transició.

clip_image001[4]   El desenvolupament dels objectius i continguts amb les competències bàsiques. 

   Per :

clip_image001[4]   Afavorir l’autonomia i iniciativa pròpia de l’alumnat per tal que puguen resoldre  situacions per ells mateixos.

clip_image001[4]   Desenvolupar el pensament crític a través de la recerca  en diferents fonts d’informació.

clip_image001[4]   Promoure situacions d’ interacció entre els alumnes.

clip_image001[4]   Promoure la transferència, és a dir, que allò que han aprés a l’escola ho puguen aplicar a fora d’aquest àmbit.

clip_image001[4]   Oferir una educació inclusiva i de qualitat atenent els alumnes amb necessitats educatives especials tot prioritzant i adequant la seva participació en l’entorn ordinari.

clip_image001[4]   La integració de les TIC en el procès d’ensenyament – aprenentatge com a eina fonamental en la societat de la informació.

 

 

 

 

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram