Convalidacions

Procediment per a la convalidació de matèries en ESO

ORDE 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit a la Comunitat Valenciana. [2010/8536]

MÚSICA   OPTATIVA MÚSICA    EDUCACIÓ FÍSICA

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. La present orde té com a objecte regular el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit.

2. La present orde serà aplicable en els centres públics i privats de la Comunitat Valenciana que, degudament autoritzats, impartisquen ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat.

 

Article 2. Requisits de l’alumnat sol·licitant

Podrà ser beneficiari de les convalidacions i exempcions regulades en esta orde l’alumnat dels centres públics i privats de la Comunitat Valenciana, degudament autoritzats, que reunisca alguna de les dues condicions següents:

a) Que curse o haja cursat, en tot o part, les ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat, i curse o haja cursat les ensenyances professionals de música o de dansa.

b) Que curse les ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat, i acredite la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana, d’alt nivell o d’alt rendiment, o siga alumne de les ensenyances professionals de dansa.

 

Article 3. Convalidació única

Cada assignatura de les ensenyances professionals de música i de dansa només podrà ser utilitzada per a una única convalidació de les establides en esta orde.

 

Article 4. Convalidació de la matèria de Música en Educació Secundària Obligatòria

La convalidació de la matèria de Música de l’Educació Secundària Obligatòria amb les assignatures de les ensenyances professionals de música o de dansa es podrà obtindre, com es compendia en l’annex I, per part de:

a) L’alumnat que haja superat el primer curs de l’assignatura d’Instrument o Veu de les ensenyances professionals de música, que podrá sol·licitar la convalidació de la matèria de Música de segon o de tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

b) L’alumnat que haja superat el segon curs de l’assignatura d’Instrument o Veu de les ensenyances professionals de música, que podrá sol·licitar la convalidació de la matèria de Música de quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

c) L’alumnat que haja superat el primer curs de l’assignatura de Música de les ensenyances professionals de dansa, qui podrà sol·licitar la convalidació de la matèria de Música de segon o de tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

d) L’alumnat que haja superat el segon curs de l’assignatura de Música de les ensenyances professionals de dansa, qui podrà sol·licitar la convalidació de l’assignatura de Música de quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

 

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram