Ajudes de menjador escolar curs 2017-2018

Resolució de 22 de maig de 2017, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4445.pdf

Primer. Requisits generals per a sol·licitar l’ajuda de menjador escolar

Per a poder sol·licitar ajudes de menjador, l’alumnat haurà de reunir, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Estar matriculat en un centre educatiu degudament autoritzat d’entre els indicats en l’apartat segon de la present resolució, en els nivells de segon cicle d’Educació Infantil o Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria, o Educació Especial, o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el projecte experimental.

b) Haver presentat la sol·licitud (annex I) i la documentació requerides en la present resolució en els terminis establerts o haver confirmat l’esborrany de sol·licitud.

Segon. Objecte

Convocar, en règim de concurrència competitiva, ajudes econòmiques per a sufragar durant el curs 2017-2018 part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d’aquest servei complementari.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOCV 6281, 03.06.2010), i les seues modificacions:

Ordre 61/2013 (DOCV 7048, 18.06.2013), Ordre 63/2015 (DOCV 7548, 15.06.2015) i Ordre 36/2016 (DOCV 7838, 27.07.2016).

Quart. Quantia

L’alumnat beneficiari d’ajudes de menjador escolar per al curs 2017-2018 percebrà el mòdul per dia següent:

Per a Educació Infantil, Educació Primària i ESO fins a 4,25 €

Per a Educació Especial fins a 5,44 €

Per a escola llar fins a 12,25 €

Quint. Termini de presentació de sol·licituds

Els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en el cas que canvie de centre educatiu. Això no obstant, si s’ha seguit el procediment de confirmació d’esborrany de sol·licitud, el termini de presentació s’iniciarà a partir de l’1 de juny.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram